[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  หมวดหมู่ : อื่น ๆ
เรื่อง : ศาสตร์พระราชา...สู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนา
โดย : admin
เข้าชม : 763
พุธ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

ศาสตร์พระราชา...สู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนา
          โดย สายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
            เมื่อความสำเร็จก่อเกิดอย่างเป็นรูปธรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะขยายผลแห่งความสำเร็จนั้นไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ ศูนย์ศึกษาฯ หรือเรียกว่า “หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ” เป็นเป้าหมายแรก  โดยจะส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นผลสำเร็จในแต่ละด้านอย่างครอบคลุม อาทิ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง ฯลฯ นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาฯ ยังได้ขยายผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จแล้วไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในลักษณะของ “ศูนย์สาขา” และ “พื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ” ต่อไป
 
            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 แห่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการศึกษา ทดลอง วิจัยเพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ ที่มีความสอดคล้องกับภูมิสังคม โดยมีการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสาน และนำผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานไปถ่ายทอดและพัฒนาสู่พื้นที่ของเกษตรกร ในพื้นที่ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน ทั้งในจังหวัดนราธิวาส และในพื้นที่อื่นๆ ในรูปแบบของการสาธิต ส่งเสริม การจัดหลักสูตรอบรมให้กับผู้ที่สนใจ รวมถึงการจัดทำเป็นคู่มือตำรา สำหรับนักวิชาการนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและดินทรายจัด ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป  
 
            จากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ขยายผลการพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่างๆ ของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ดังนี้คือ   1. พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้ขยายพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และให้ทางศูนย์ฯ เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรรอบศูนย์ฯ โดยได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ และจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านยาบี บ้านบางมะนาว บ้านค่าย บ้านเปล บ้านเขาตันหยง บ้านใหม่ บ้านพิกุลทอง บ้านโคกสยา บ้านโพธิ์ทอง บ้านคีรี บ้านตือลาฆอปาลัส บ้านบูกิตอ่าวมะนาว และบ้านสะปอม 2. พื้นที่ศูนย์สาขา ซึ่งมี 4 สาขา คือ โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สาธิตเกี่ยวกับการปลูกยางพันธุ์ดีและการปลูกพืชแซมในสวนยาง โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส สาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สาธิตการจัดการดิน น้ำ ในพื้นที่พรุเพื่อการปศุสัตว์และการเกษตร และโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน ยูโย โคกกระท่อม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยนำผลสำเร็จจากการศึกษาในศูนย์ฯ มาดำเนินการในรูปแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่ขุดยกร่อง และการทำนาข้าว เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มต่ำ ปาล์มน้ำมันและมะพร้าวน้ำหอมจึงเป็นพืช ที่เกษตรกรนิยมปลูก เพราะทนต่อการท่วมขังของน้ำได้ดี สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 3. พื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการขยายผลการพัฒนา อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นดินอินทรีย์ ดินเปรี้ยวจัด และดินทรายจัด มีการพัฒนา สาธิต และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการจัดการดินและน้ำเพื่อปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก และปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปลักปลาและบ้านบาวง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง ดินเปรี้ยวจัด สาธิตเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และให้การสนับสนุนหินปูนฝุ่น และส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักในพื้นที่ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุ่มน้ำบางนรา ได้มีการจัดการและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยการส่งเสริมการปลูกข้าว การขุดยกร่องเพื่อปลูกพืชผัก การปลูกไม้ผลแบบผสมผสานในเขตชลประทาน โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกสะตอ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ ทางศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการดินจนสามารถใช้ประโยชน์บนพื้นที่ได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกพืชผักระยะสั้น เช่น ผักบุ้ง โหระพา กระเพรา เป็นต้น
การขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ของเกษตรกรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ
      นายสมโชค สำราญ เกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน หรือปราชญ์ชาวบ้านของศูนย์ฯ ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำจริง และสามารถประสบผลสำเร็จค่อนข้างมากจากการประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งกิจกรรมหลักของพื้นที่ คือ การปลูกไม้ผลผสมผสานในพื้นที่ขุดยกร่อง ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและมะนาว เป็นหลัก และปลูกไม้ผลอายุสั้นเป็นพืชรอง คือ มะละกอ ส่วนในร่องสวนเลี้ยงปลากินพืชและปลาธรรมชาติ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาบ้า และปลาแรด และประสบผลสำเร็จในการเพาะและขยายพันธุ์ปลาแรดเพื่อการจำหน่ายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อทำการเกษตรผสมผสานจนได้ผลแล้ว พื้นที่ของนายสมโชค     ยังเป็นจุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดินและเป็นพื้นที่ตัวอย่างแก่เกษตรกรผู้สนใจที่มาศึกษา ดูงานการประกอบอาชีพเกษตรแบบผสมผสานอีกด้วย
        นายมะยีดิง แลแร เกษตรกรพื้นที่พรุแฆแฆที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้เป็นเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่และทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่พรุให้กับเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป โดยในพื้นที่มีการทำนาปลูกข้าว เมื่อเกี่ยวข้าวแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกพืชไร่ไว้กินเอง ส่วนที่เหลือก็นำไปขาย อีกทั้งยังมีการเลี้ยงแพะ และสามารถรีดนมแพะเพื่อจำหน่ายได้อีกทาง
       นายจันทร์ ชาญแท้ เกษตรกรบ้านโคกไผ่ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพการเกษตรของศูนย์ฯ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองซึ่งเดิมเป็นพื้นที่นาร้างอยู่ในเขตบ้านโคกกระท่อมใกล้เคียงกับบ้านโคกไผ่ ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการทำแปลงเกษตรผสมผสาน เช่น การทำนาปลูกข้าว ส่วนพื้นที่ขุดยกร่องได้ปลูกไม้ผลผสมผสาน ในบ่อเก็บน้ำก็มีการเลี้ยงปลา ทำให้ครอบครัวมีผลผลิตไว้บริโภคและจำหน่ายตลอดทั้งปี
 
            วันนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ยังคงดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชา อย่างไม่เคยหยุดนิ่ง โดยได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการพัฒนาที่ดินทำกินที่มีสภาพปัญหาดินเปรี้ยวจัด ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังได้นำผลสำเร็จจากการดำเนินงานไปขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ของพี่น้องเกษตรกร จนสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช อย่างหาที่สุดมิได้
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

อื่น ๆ5 อันดับล่าสุด

      ดินเปรี้ยวจัด... ทำได้เห็นผล 16/ต.ค./2562
      เขากวางอ่อน ผลิตผลสมุนไพรจากสัตว์ 25/มี.ค./2562
      กระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมสร้างอาชีพ 14/ก.พ./2562
      “ดาหลา” พืชร่วมยางพาราเสริมรายได้ 22/ม.ค./2562
      ปลูกอ้อยคั้นน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยว...สู่การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน 13/ธ.ค./2561
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ asenrui@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป