[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 

:: มาตรา ๗
(๑) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินการ
-
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
-
แผนผังแบ่งส่วนราชการ
(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
-
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
-
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
-
สถานที่ติดต่อ
(๔) กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ นโยบายหรือการตีความ
-
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
-
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
-
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
-
กระทู้ถามที่ ๑๐๓๑ ร. เรื่อง ขอให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งดำเนินการบูรณะ ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรและอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้แก่ราษฎรมีอาชีพมีงานทำ มีรายได้ แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร ของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้
:: มาตรา ๙
(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
-
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
-
คู่มือการใช้งาน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง กรมพัฒนาที่ดิน
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา
-
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน
(๓) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ
-
แผนงบประมาณ
-
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
-
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
-
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
-
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
-
รายงานผลการดำเนินงาน
-
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
-
ระเบียบ/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
-
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
-
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
-
คำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
-
การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
-
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
-
คู่มือสำหรับประชาชนการวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร
-
คู่มือสำหรับประชาชนการให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ(ภายใต้กระบวนงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ)
-
คู่มือสำหรับประชาชนการให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
-
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้
(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
-
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
-
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
-
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.๑)
-
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
-
ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของกรมพัฒนาที่ดิน
-
ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
-
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
-
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
-
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
-
คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ ๑๕๑๘/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
-
คำสั่งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
-
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การให้บริการข้อมูลข่าวสารเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลดิจิตอล
-
งานวิจัยกรมพัฒนาที่ดินที่ใช้เงินงบประมาณ