[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุดแผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางประไพ นิตยบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
น.ส.ดรัลพร เกษรา
ข้าราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.ศุภลักษณ์ ทองไสย
ข้าราชการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางจรรยา มิลำเอียง
ข้าราชการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
น.ส.นูรีดา เจ๊ะฮะ
ข้าราชการ
เจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
น.ส.ณัฐพร ตรีรัญเพชร
ข้าราชการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางสิริเพ็ญ เก็บไว้
ลูกจ้างประจำ
พนักงานพิมพ์ ส๓
Click ดูประวัติ
นายกันต์กวี ผดุงอรรถ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
Click ดูประวัติ
นายมาโนท ผดุงอรรถ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
Click ดูประวัติ
นายภิรมย์ จิรานุกรม
ลูกจ้างประจำ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน ส๒
Click ดูประวัติ
นายคุณวุฒิ เกื้อหนุน
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์ ส๒
Click ดูประวัติ
น.ส.ดวงพร กัณหาพันธ์
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
น.ส.อรวรรณ รัชกุล
พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
น.ส.ธราวดี เหตุหมัน
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายสัมพันธ์ ชูชาติ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางกนกวรรณ ชูสวัสดิ์
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
น.ส.สินิทธ์นาฎ สร้อยทอง
พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นายวีรวงศ์ รอดบน
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้อำนวยการ
2 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4 : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
5 : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
6 : กลุ่มวิเคราะห์ดิน
7 :