[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุดแผนผังหน่วยงาน
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
Click ดูประวัติ
นายพิศุทธิ์ มิกาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางพิมล อ่อนแก้ว
ข้าราชการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายอิทธิศักดิ์ ขุนทอง
ข้าราชการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
น.ส.พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง
ข้าราชการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
น.ส.สุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ
ข้าราชการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
น.ส.ศุภาวัลย์ ฉิมเนียม
ข้าราชการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Click ดูประวัติ
น.ส.พิลาสลักษณ์ ลิ่วรุ่งเจริญ
ข้าราชการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายพิมล คงจินดามุณี
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางอังคณา สมสกุล
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
น.ส.สาลินี สิงหนูดำ
พนักงานราชการ
นักวิชาการเกษตร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้อำนวยการ
2 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4 : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
5 : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
6 : กลุ่มวิเคราะห์ดิน
7 :