[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุดแผนผังหน่วยงาน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
Click ดูประวัติ
นายพรพรหม พรหมเดชะ
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวิมล สะกวี
ข้าราชการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสุชน คชาทอง
ข้าราชการ
นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุรีย์พร นวลศรี
ข้าราชการ
เศรษฐกรชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายอภิเชษฐ ทองส่ง
ข้าราชการ
นักสำรวจดินชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายไพศาล เตชะพันธ์
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางหทัยกานต์ พัดยา
ข้าราชการ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางจิราภรณ์ ยี่ซ้าย
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นางเสาวณีย์ เพชรรัตน์
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายอภิชาต หวังดุลยกิติ
พนักงานราชการ
นักสำรวจดิน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้อำนวยการ
2 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4 : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
5 : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
6 : กลุ่มวิเคราะห์ดิน
7 :