[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุดแผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
Click ดูประวัติ
นายณัฐพร สำราญจิตต์
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
นายช่างสำรวจอาวุโส
Click ดูประวัติ
นายกิตติศักดิ์ บุญมี
ข้าราชการ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นายอรรถพร บูเอียด
ข้าราชการ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นายธานินทร์ ตั้งใจ
ข้าราชการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นายสุการโน เหลาะเหม
ข้าราชการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นายวัชนะ มณีวงศ์
ลูกจ้างประจำ
ช่างเขียนแผนที่
Click ดูประวัติ
นายมานิตย์ เตกฉัตร
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายธีรพงศ์ เพชรพันธ์
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
Click ดูประวัติ
นางอุทัยวรรณ์ สุนทรเสนาะ
พนักงานราชการ
เจ้าพนักงานสถิติ
Click ดูประวัติ
น.ส.นวพร มากศรี
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
Click ดูประวัติ
นายไกรฤทธิ์ นาคมรกต
พนักงานราชการ
วิศวกร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้อำนวยการ
2 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4 : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
5 : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
6 : กลุ่มวิเคราะห์ดิน
7 :