[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุดแผนผังหน่วยงาน
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
Click ดูประวัติ
นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสายใจ มณีรัตน์
ข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวิโรจน์ ปิ่นพรม
ข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
น.ส.สุนันทา สะวะรัตน์
ข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายภูริชญ์ รัตนสิงหา
ข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
น.ส.ภาณุพรรณ สระกอบแก้ว
ข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้อำนวยการ
2 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4 : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
5 : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
6 : กลุ่มวิเคราะห์ดิน
7 :