[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
20/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดิน ( 0 / )
    วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการประชุมประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายพรพรหม พรหมเดชะ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกตั้ง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ( 0 / )
    วันที่ 20 มกราคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
สพข.12 จัดพิธีทำบุญสำนักงาน และพิธีลงเสาเอกบ้านพักสำนักงาน ( 0 / )
    วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดพิธีทำบุญสำนักงาน และพิธีลงเสาเอกบ้านพักสำนักงาน โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปลูกสร้างบ้าน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ 1/2565 ( 2 / )
    วันที่ 19 มกราคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มอบหมายให้ นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินงานโคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด เรื่อง"แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก" ( 10 / )
    วันที่ 18 มกราคม 2565 นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย นายอภิเชษฐ ทองส่ง นักสำรวจดินชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meet
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยวิธีการ Coaching เรื่อง “การพัฒนาที่ดินภายใต้พื้นที่ความมั่นคง จังหวัดชายแดนใต้” ( 5 / )
    วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดโครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยวิธีการ Coaching เรื่อง “การพัฒนาที่ดินภายใต้พื้นที่ความมั่นคง จังหวัดชายแดนใต้” โดยมี นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นผู้ให้ความรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Coaching) หลักสูตร “Disruption : คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่กรมพัฒนาที่ดิน” ( 4 / )
    วันที่ 17 มกราคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(Coaching) หลักสูตร “Disruption : คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่กรมพัฒนาที่ดิน” เพื่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 12 / )
    วันที่ 13 มกราคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 ( 9 / )
    วันที่ 11 มกราคม 2565 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ( 12 / )
    วันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างและงบประมาณงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมี นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผูู้เชี่ยวชาญ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>