[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
23/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565 ( 6 / )
    วันที่ 23 กันยายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางประไพ นิตยบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือกลุ่มย่อย(Focus group) การจัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ( 8 / )
    วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และนายธีรศักดิ์ แสงมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหารือกลุ่มย่อย(Focus group) การจัดทำแนวทางบริหารจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำคลองท่าเชียด ( 29 / )
    วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ผู้แทนสำนักงานวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน และ จนท สพข.12 ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ขรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำคลองท่าเชียด ( 22 / )
    วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ผู้แทนสำนักงานวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน และ จนท สพข.12 ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองใหญ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง ( 27 / )
    วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส พร้อมด้วย คณะทำงานในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดประชุม ในหัวข้อเรื่อง ประชุมคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง โดยมี นายศรีศักดิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ของสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานีและสถานีพัฒนาที่ดินยะลา ( 25 / )
    วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 ของสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานีและสถานีพัฒนาที่ดินยะลา รวมจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายมงคล นิตยบูรณ์ ผู้อำนวย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ( 17 / )
    วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเค้าโครงเรื่องของผลงานฯ ( 27 / )
    วันที่ 14 กันยายน 2564 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมด้วย นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้เชี่ยวด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และนายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 โดยคณะทำงาน IPA ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ( 25 / )
    วันที่ 6 -10 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 โดยคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ได้ลงพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ที่สำคัญ 6 โครงการ ( 23 / )
    วันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จัดการประชุมถ่ายทอดความรู้การจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ที่สำคัญ 6 โครงการ โดยมีนายพรพรหม พรหมเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์พร นวลศรี เศรษฐกรชำนาญการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>