ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพร สำราญจิตต์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
หน้าที่หลัก :นายช่างสำรวจอาวุโส
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :๐๗๔-๓๓๐๒๒๓
อีเมล์ :r12_5@ldd.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่