[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
11/พ.ค./2566 : บทความทางวิชาการ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานออนไลน์ ( 20 / 0 )
    Digital Literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญ สำหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ค./2566 : บทความทางวิชาการ
โครงการจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ( 16 / 0 )
    การจัดทำเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกำหนดมาตรการ การจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพัทลุง เป็นการประเมินตัวชี้วัด ความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ในระดับพื้นที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/พ.ค./2566 : บทความทางวิชาการ
เกษตรกรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ฟื้นฟูนาร้างปลูกปาล์มน้ำมัน ( 15 / 0 )
    ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ภูมิสัณฐานเป็นที่ราบน้ำทะเลเคยขึ้นถึง วัตถุต้นกำเนิดดินเป็นตะกอนน้ำผสมตะกอนทะเล ส่งผลให้ทรัพยากรดินรอบทะเลสาบสงขลาเป็นดินเปรี้ยวจั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/เม.ย./2566 : อื่น ๆ
หมอดินอาสาดีเด่นหัวใจเกษตรอินทรีย์ ( 17 / 0 )
    นางเกสร ทองคา อายุ 45 ปี หมอดินอาสาประจาอาเภอบ้านนา ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสมาชิกในครัวเรือนจานวน 4 คน ทาการเกษตรทั้งหมด บุตรสาว 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะแบ่งหน้าที่กันทาภายในแปลง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ต.ค./2562 : อื่น ๆ
ดินเปรี้ยวจัด... ทำได้เห็นผล ( 542 / 0 )
    บ้านตอหลังและบ้านทรายขาว เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่บริเวณขอบพรุโต๊ะแดง เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินเหนียว เหมาะสมในการทำนาปลูกข้าว เมื่อมีการระบายน้ำออกและทำนาในช่วง 1 - 3 ปีแรก ข้าว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มี.ค./2562 : อื่น ๆ
เขากวางอ่อน ผลิตผลสมุนไพรจากสัตว์ ( 1504 / 0 )
    เมื่อกล่าวถึงสมุนไพร หลายท่านอาจคุ้นชินเพียงพืชสมุนไพร แต่ในความเป็นจริงแล้ว สมุนไพรมิได้มีเพียงพืชเท่านั้น ยังมีสมุนไพรที่ได้จากสัตว์และแร่ธาตุต่างๆอีกด้วย สมุนไพรเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.พ./2562 : อื่น ๆ
กระจูด พืชท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมสร้างอาชีพ ( 1296 / 0 )
    กระจูด เป็นพันธุ์ไม้จำพวกกก (Sedge) ชนิดหนึ่งในตระกูล Cyperaccae ลักษณะลำต้น กลม กลวง ความสูงประมาณ 1–3 เมตร เป็นพืชที่ชอบขึ้นในบริเวณน้ำขัง ตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย กระจูด มี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดให
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ม.ค./2562 : อื่น ๆ
“ดาหลา” พืชร่วมยางพาราเสริมรายได้ ( 1514 / 0 )
    หากกล่าวถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันคงถือเป็นวิกฤตแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอย่างแน่นอน เนื่องจากราคายางพาราที่ปรับตัวลงจนใกล้เคียงกับต้นทุน สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา การปลูกพืชร่วมยางพาราเป็นหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ธ.ค./2561 : อื่น ๆ
ปลูกอ้อยคั้นน้ำในพื้นที่ดินเปรี้ยว...สู่การสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน ( 3309 / 0 )
    อ้อย (Sugarcane-Saccharumofficinarum L.) เป็นพืชตระกูลหญ้าและเป็นพืชอาหารที่มีความสำคัญอันดับ 4 ของโลกรองจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว ตามลำดับ อ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายและชอบอากาศ ร้อนชื้น ดังนั้น ประเทศที่ปลูกอ้อยซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนชื้
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/พ.ย./2561 : อื่น ๆ
ปลาน็อคน้ำ...ภัยร้ายจากฤดูฝน ( 4768 / 0 )
    เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกตลอดทั้งเดือน ส่งผลกระทบมากมายแก่สิ่งมีชีวิต เช่น อันตรายจากสัตว์มีพิษ ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้ฤดูฝนยังส่งผลกระทบแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา มักประ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>