[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  
ประวัติความเป็นมา  
 

 
สำนักงนพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ มีหน้าที่ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา ศึกษาและทดสอบผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย พืชและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง อันได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขล