[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันหมอดินอาสา (LDD Volunteered Soil Doctor Day) เพื่อเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา ผู้เสียสละและทุ่มเทการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินใน การอนุรักษ์ พัฒนา ดูแลดินและที่ดินทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


  
ข้อมูลเปิดภาครัฐ   
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
ระบบบัญชีข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
การยืมทรัพย์สินของราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซือจัดจ้าง กรมพัฒนาที่ดิน