[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด  
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน  
 

• ยุทธศาสตร์

• แผนงาน

ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ปีงบประมาณ 2565
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ 2566
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566