[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุดแผนผังหน่วยงาน
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
Click ดูประวัติ
นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
น.ส.สุนันทา สะวะรัตน์
ข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายวิโรจน์ ปิ่นพรม
ข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
น.ส.ภาณุพรรณ สระกอบแก้ว
ข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนาฎกมล สำเภา
ข้าราชการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

สํานักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 12

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

-   ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา

-   ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่

-   รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา

-   ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   ผลิตพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบํารุงดิน

-   ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร

-   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 

มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้

 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-   ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

-   จัดทําแผนงาน  งบประมาณประจําปี  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ  ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ของกลุ่มต่าง ๆ ภายในสํานักงานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์

-   งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของสํานัก

-   ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนําเสนอผู้อํานวยการสํานัก รวมทั้งประสานงาน ระหว่าง

    หน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-   ศึกษา วิจัย ทดสอบ การพัฒนาที่ดินเชิงบูรณาการ

-   ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธุ์พืช เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ

-   การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

-   ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ

-   จัดทําทะเบียนวิจัย  และรวบรวมผลงานวิจัย

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-   สํารวจจําแนกดินอย่างละเอียด

-   สํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

-   วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

-   วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-   ร่วมจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับตําบล

-   จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และ

    ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. กลุ่มสํารวจเพื่อทำแผนที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-   สํารวจและจัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวาง 

    แผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา

-   สํารวจ ออกแบบ และควบคมการก่อสร้างของหน่วยงาน

-   ตรวจสอบข้อมูลแผนที่จําแนกประเภทที่ดิน

-   สํารวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. กลุ่มวิเคราะห์ดิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-   ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน

-   ศึกษา วิจัย ทดสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทาง

    การเกษตร

-   ให้คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดินและการใช้ปุ๋ย

-   ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน

(นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การ อนุรักษ์ดินและน้ำ การสำรวจและจำแนกดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน บูรณาการข้อมูล เพื่อพัฒนาหรือ แก้ไขปัญหาทรัพยากรดินและที่ดิน รวมทั้งภาวะความเสี่ยงทางภาคเกษตรและภัยพิบัติทางธรรมชาติในเขต พื้นที่รับผิดชอบ

2. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น เพื่อวางระบบการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ และเพื่อผลในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวางระบบการพัฒนาดินและที่ดิน การแก้ไขปัญหาทรัพยากร ดินและที่ดิน และวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แก่นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกร ประชาชน และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อที่สามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

4. เป็นตัวแทนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และกรมพัฒนาที่ดิน ในการเข้าร่วมประชุม ผู้แทนหน่วยงานในระดับกระทรวง และระดับประเทศ เพื่อชี้แจงให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดและ

ข้อเสนอแนะทางวิชาการวางระบบการพัฒนาที่ดินแก่ที่ประชุม

 

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้อำนวยการ
2 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4 : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
5 : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
6 : กลุ่มวิเคราะห์ดิน
7 : ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน