[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
เมนูหลัก
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

หน่วยงานภายในกรมฯ

ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหา
  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แบบสำรวจออนไลน์

   ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. น้อย
  4. น้อยที่สุด
  

ชื่อ : นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : r12_1@ldd.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๒

ชื่อ : นางสายใจ มณีรัตน์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
หน้าที่หลัก : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : r12_1@ldd.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๒

ชื่อ : น.ส.ศุภวัลย์ ฉิมเนียม
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
หน้าที่หลัก : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๖

ชื่อ : นายกันต์กวี ผดุงอรรถ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์ ส๒
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๕

ชื่อ : นายมาโนท ผดุงอรรถ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์ ส๒
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๕

ชื่อ : ภิรมย์ จิรานุกรม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก : พนักงานเกษตรพื้นฐาน บ๒
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๕

ชื่อ : น.ส.ดวงพร กัณหาพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๕

ชื่อ : น.ส.อรวรรณ รัชกุล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๘

ชื่อ : น.ส.ศุภลักษณ์ ทองไสย
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
หน้าที่หลัก : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๕

ชื่อ : น.ส.ดรัลพร เกษรา
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
หน้าที่หลัก : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๘

ชื่อ : น.ส.ธราวดี เหตุหมัน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๒

ชื่อ : นายสัมพันธ์ ชูชาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๙

ชื่อ : นางอังคณา สมสกุล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๖

ชื่อ : นางพิมล อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
หน้าที่หลัก : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๖

ชื่อ : น.ส.ภัคจิรา หนูมโน
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
หน้าที่หลัก : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๖

ชื่อ : นางจิราพร พรหมราช
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
หน้าที่หลัก : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๒

ชื่อ : น.ส.บุญญา จินดาวงศ์
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
หน้าที่หลัก : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๖

ชื่อ : นายพิมล คงจินดามุณี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถยนต์ ส๒
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๖

ชื่อ : นายพรพรหม พรหมเดชะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
หน้าที่หลัก : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : planing_12@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๔

ชื่อ : นายสุชน คชาทอง
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
หน้าที่หลัก : นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๓๐๒๓๔
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้อำนวยการ
2 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
3 : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4 : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
5 : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
6 : กลุ่มวิเคราะห์ดิน
7 : ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน