หัว

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส


นายบุญช่วย ช่วยระดม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
 

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายยงยุทธ สุวรรณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา แสงชาตรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอัสมาน ตาเละ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางภาณิศา สวนจันทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายชัยรัตน์ พูลเทพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
     

นางสาวเสาวณีย์ นาแซ
เจ้าพนักงานการเกษตร

นายแวนิโซ๊ะ สาเหาะ
นักวิชาการเกษตร

นายตูมียี เจ๊ะมะ
นักวิชาการเกษตร

นายสมพงษ์ เพชรมณี
นักวิชาการเกษตรนายมงคล เชื้อคง
นักวิชาการเกษตร

นายสุรเดช สือแม
นักวิชาการเกษตร

นายธนาทร นินำ
นักวิชาการเกษตร

นางสาววิภาดา แก้วสีขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญช

นางสาววิจิตรา อินจักรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอารี สาระทำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสัตยา เซียะนะ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์นายทวีศักดิ์ สังข์ประสิทธิ
พนักงานขับรถยน์ต

นายมนูญ แซ่ลิ่ม
พนักงานขับรถยนต์


นายพิชิตชัย ทองเพพ
พนักงานขับรถยนต์


นายประกอบ โฉมอุภัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   


นางรุสมีรา ตาเละ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางอารีนา บินยะโกะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางจีรวรรณ ราชสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน


นางสาวภค ศรีจังหวัด
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
ม.7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 0-7353-8207 แฟ๊กซ์. 0-7353-8208 e-mail : nwt01@ldd.go.th