อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสนายนรา สุขไชย
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส

 

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน


ฝ่ายบริหารทั่วไป


นายยงยุทธ สุวรรณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางประไพ นิตยบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอัสมาน ตาเละ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางภาณิศา สวนจันทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายชัยรัตน์ พูลเทพ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวเสาวณีย์ นาแซ
เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน


นายแวนิโซ๊ะ สาเหาะ
นักวิชาการเกษตร


นายตูมียี เจ๊ะมะ
นักวิชาการเกษตร

นายสมพงษ์ เพชรมณี
นักวิชาการเกษตร

นายมงคล เชื้อคง
นักวิชาการเกษตร

นายสุรเดช สือแม
นักวิชาการเกษตร

นายธนาทร นินำ
นักวิชาการเกษตร

นางสาววิภาดา แก้วสีขวัญ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววิจิตรา อินจักรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอารี สาระทำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

นายสัตยา เซียะนะ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ

นายทวีศักดิ์ สังข์ประสิทธิ
พนักงานขับรถยนต์

นายมนูญ แซ่ลิ่ม
พนักงานขับรถยนต์


นายพิชิตชัย ทองเพพ
พนักงานขับรถยนต์


นายประกอบ โฉมอุภัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ


นางรุสมีรา ตาเละ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอารีนา บินยะโกะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

นางสาวณัฐวดี ลิ่มวงศ์วัฒนานัน
นักวิชาการเกษตร


นางจีรวรรณ ราชสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน


นางสาวภค ศรีจังหวัด
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
ม.7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 0-7353-8207 แฟ๊กซ์. 0-7353-8208 e-mail : nwt01@ldd.go.th