โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านบาลูกากาปัส
ม.2 ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้งี จังหวัดนราธิวาส

 

โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านโคกโก
ม.1 ตำบลเอราวัณ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
ม.7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 0-7353-8207 แฟ๊กซ์. 0-7353-8208 e-mail : nwt01@ldd.go.th