โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

 

หลักการและเหตุผล
                    ฐานทางเศรษฐกิจของไทยขึ้นอยู่กับการเกษตรซึ่งต้องใช้ที่ดินเป็น ปัจจัยหลัก  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นกันต้องพึ่งพายางพาราไม้ผล ประมงและข้าว  โดยเฉพาะเรื่องข้าว 
3 จังหวัดมีพื้นที่นารวมกัน 634,015ไร่ แต่ขณะเดียวกันก็มีนาร้างถึง212,904 ไร่ ซึ่งถ้านาร้างเหล่านี้  เป็นนาดีหรือใช้ประโยชน์อื่นก็จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล พืช   สำคัญที่สามารถปลูก
ในนาร้างได ้คือ ปาล์มน้ำมัน  ซึ่งมีอนาคตดีในการใช้ เป็นพลังงานทดแทน ราคาสูงตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่สำคัญราคาปาล์ม   ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตลาดโลกมากนัก เนื่องจากผลผลิตใช้ภายในประเทศทั้งสิ้น   

                  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช เศรษฐกิจ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้มั่นคง มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวม อันจะส่งผลด้านบวกต่อเหตุการณ์ความไม่สงบ

หน่วยงานดำเนินการ
กรมพัฒนาที่ดิน – ปรับปรุงพื้นที่โดยการขุดคู – ยกร่อง ปรับปรุงคุณภาพดิน   
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ – จัดหากล้าพันธุ์ จัดตั้งสหกรณ์   สนับสนุนปุ๋ย 3 ปี
กรมวิชาการเกษตร – อบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร – ติดตามประเมินผล หน่วยงานสนับสนุน – อบต. , เกษตรอำเภอ ฯลฯ

พื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น เพื่อขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

 


จังหวัด

พื้นที่นาร้าง

พื้นที่ทิ้งร้าง

ไม้ผล*

พื้นที่เสื่อมโทรม

ดินเปรี้ยว

ยางพาราในดินนา*

พื้นที่ลุ่ม

รวม

พื้นที่ศักยภาพขยายปลูกปาล์ม

นราธิวาส

94,706

2,515

69,295

3,203

57,020

19,220

8,317

254,276

192,748ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รวบรวมพื้นที่ - รายชื่อเกษตรกร
2. สำรวจออกแบบการขุดคู-ยกร่อง
3. การก่อสร้าง
4. การฝึก   อบรม - ดูงาน
5. จัดตั้งสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
6. จัดหาพันธุ์ปาล์ม ปุ๋ยรองพื้น
7. ปลูกปาล์ม - ดูแลรักษา
8. สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกพืชแซมในระหว่างที่ปาล์มยังไม่ให้ผลผลิต

ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2547/48 2549 2550 2551 2552 2553 2554
จำนวนพื้นที่ (ไร่) 2,200 3,534 1,604 4,132 4,000-2-00 3,534-3-00 1,435
จำนวนเกษตร (ราย)              

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
ม.7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 0-7353-8207 แฟ๊กซ์. 0-7353-8208 e-mail : nwt01@ldd.go.th