โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว

 

หลักการและเหตุผล

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
ม.7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 0-7353-8207 แฟ๊กซ์. 0-7353-8208 e-mail : nwt01@ldd.go.th