หัว
แฝก

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

             
        
    "สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้บริการ
ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำชั้นนำในภาคใต้ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"   

 

 
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
                      มีหน้าที่ปฏิบัติการในด้านพัฒนาการพัฒนาที่ดินการสาธิต การฝึกบรม ผู้นำเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไป   เผยแพร่กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินใน
เขตจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับควบคุมการปฎิบัติงานของหน่วยพัฒนาที่ดินต่างๆ  ในระดับอำเภอโดยแยกออกเป็น

1.งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานครุภัณฑ์ สารบัญ การเงิน บัญชีพัสด ของสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส  และประสานงานกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและหน่วยงานอื่นๆ

2. หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1
รับผิดชอบ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุคิริน อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ
  
       
  
3. หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2
รับผิดชอบ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ  
        
   
3. หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3
รับผิดชอบ อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอยี่งอ
อำเภอเมืองนราธิวาส

  

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
ม.7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทร. 0-7353-8207 แฟ๊กซ์. 0-7353-8208 e-mail : nwt01@ldd.go.th