ประวัติ สพด.สตูล

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 5    มีเป้าหมายมุ่งเน้นในการพัฒนาชนบท   ในพื้นที่ยากจน   จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  50.92 %ของประชากรทั้งจังหวัด   แต่ผลผลิตต่ำไม่เพียงพอในการดำรงชีพ    ทั้งนี้เนื่องจากขาดความอุดมสมบูรณ์   การสูญเสียหน้าดินจากการชะล้างพังทลาย และการใช้ดินผิดประเภท    ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา     ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน  ให้รับผิดชอบงานพัฒนาที่ดิน  ในเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้ส่งหน่วยพัฒนาที่ดิน    เพื่อปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน     โดยเน้นโครงการเร่งรัดการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุในจังหวัดสตูล ในปี  พ.ศ.2525   เป็นปีแรก   ในปีต่อมางานพัฒนาที่ดิน  ได้ขยายกว้างขวางขึ้นจนถึงปี พ.ศ.2527    สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน  พ.ศ.2527  สังกัด  สำนักงานพัฒนาที่ดิน  เขต 12   จังหวัดสงขลา

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ตั้งขึ้นในที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์  หมู่ที่ 7   ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล    ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้กรมพัฒนาที่ดิน   ใช้เป็นที่ก่อสร้างสถานีพัฒนาที่ดิน เนื้อที่ 109-1-64 ไร่  โดยมี ที่ตั้งสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  เนื้อที่ 38-1-64 ไร่ – บ้านพักข้าราชการ/พนักงาน – โรงรถ,โรงผลิตปุ๋ย,โรงเก็บพัสดุ – ถังเก็บน้ำ,สระน้ำ  เนื้อที่ 10 ไร่,สวนป่า  เนื้อที่ 35 ไร่   และแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก/ปุ๋ยพืชสด  เนื้อที่ 26 ไร่  สถานีฯได้มีอายุ 29  ย่าง 30 ปี  ได้เข้ามาเมื่อ ปีพ.ศ.2531