วิสัยทัศน์/ความรับผิดชอบ

คำอธิบายวิสัยทัศน์

1) พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์  หมายถึง  แก้ไขปัญหาดิน ป้องกันการชะล้างพังทลาย การปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม

2) การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หมายถึง การสำรวจ วิเคราะห์ จำแนกประเภทการใช้ที่ดิน การจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

3) ภาคีเครือข่าย  ผู้มีส่วนได้เสีย  (Stratholder ) ได้แก่ หมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ร่วมวางแผนทรัพยากรที่ดิน และจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ระดับตำบลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) จำแนกประเภทที่ดินและเลขานุการคณะกรรมการ     จำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด

3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร  และงานบริการเกษตรกร ตามแผนทรัพยากรที่ดิน  และแผนพัฒนาการเกษตร

ภารกิจ

ภารกิจหลัก

1) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

2) บริการสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน

3) บริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ภารกิจรอง

1) บริการตรวจพิสูจน์ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวรเพื่อออกเอกสารสิทธิ์

2) บริการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

3) บริการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก