ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนิการจ้างเหมาจัดทำระบบโครงสรา้งของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ แปลง ในพื้นที่บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ ม.5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล