ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านสาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำระบบโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ก.๒/๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ แปลง ในพื้นที่บ้านสาคร ม.๒ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล(จำนวน ๑ แปลงย่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ บ้านสาคร ม2 อ.ท่าแพ จ.สตูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ บ้านสาคร ม2 อ.ท่าแพ จ.สตูล