ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ ม. ๗ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำระบบโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  แบบเลขที่  พด.๑๒ สต.ก.๓/๒๕๖๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จำนวน ๑ แปลง ในพื้นที่ บ้านทางยาง ม.๗ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล(จำนวน ๑ แปลงย่อย)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ม.๗ ต.สาคร อ.ท่าแพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ม.๗ ต.สาคร อ.ท่าแพ