ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำระบบโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ก.๔/๒๕๖๑  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ จำนวน ๑ แปลง ในพื้นที่บ้านขอนคลานตะวันออก ม.๑ (จำนวน ๕ แปลงย่อย),บ้านขอนคลานตะวันตก ม.๓ (จำนวน ๑ แปลงย่อย) ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล