ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านราไวใต้ ม.๒ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำระบบโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  แบบเลขที่  พด.๑๒ สต.ก.๕/๒๕๑๖  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จำนวน ๑ แปลง  ในพื้นที่บ้านราไวใต้  ม.๒ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล (จำนวน ๔ แปลง)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านราไวใต้ ม.๒ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล