ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านบารายี ต.นาทอน ปละบ้านโพธิ์ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุงหว้า

ตามที่ หรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบเลขที่ พด.๑๒ สต.ก.๖/๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพื้นที่บ้านบารายี ม.๗ ต.นาทอน,บ้านโพธิ์ ม.๖ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ในพื้นที่ บ้านบารายี ต.นาทอน ปละบ้านโพธิ์ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุงหว้า จ.สตูล