ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ม.๑ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  แบบเลขที่  พด.๑๒ สต.ป.๙/๒๕๖๑  ในพื้นที่  บ้านโคกพิลา  บ้านควนบ่อทอง  ม.๑  ต.ทุ่งนุ้ย  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ม.๑ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ม.๑ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล