ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ต.สาคร และ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  แบบเลขที่  พด.๑๒ สต.ป.๑๐/๒๕๖๑  ในพื้นที่  บ้านคลองบัน  ม.๔  ต.คลองสองปาก  , ม.๘  ต.สาคร , บ้านแป-ระ  ม.๔  ต.แประ  อ.ท่าแพ  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ต.สาคร และ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ต.สาคร และ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล