แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานซื้อ / จ้าง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานซื้อ / จ้าง

ประกาศ

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จ้าง  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน  4  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานซื้อ / จ้าง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานซื้อ / จ้าง