แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานซื้อ / จ้าง

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จ้าง  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน  4  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานซื้อ / จ้าง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานซื้อ / จ้าง

Updated: พฤศจิกายน 14, 2017 — 3:42 pm
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017