จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561
#รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พ.ย.2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียงชุมชนนาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า
#รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พ.ย.2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ต.เกตรี อ.เมือง