ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.พรุต้นอ้อ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนิการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จำนวน ๑๒  ไร่  ในพื้นที่หมู่ที่  ๖  บ.พรุต้นอ้อ  ต.ท่าเรือ  อ.ท่าแพ  จ.สตูลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.พรุต้นอ้อ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.พรุต้นอ้อ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ