ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.ควนพัฒนา ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนิการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จำนวน ๘  ไร่  ในพื้นที่หมู่ที่  ๕  บ้านควนพัฒนา  ต.ท่าเรือ  อ.ท่าแพ  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.ควนพัฒนา ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.ควนพัฒนา ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ