ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.ซอย๘ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนิการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จำนวน ๑๗-๒-๐๐ ไร่  ในพื้นที่หมู่ที่  ๗  บ้านซอย ๘  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.ซอย๘ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก บ.ซอย๘ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง