ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งใหญ่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนิการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จำนวน ๑๑-๒-๐๐ ไร่  ในพื้นที่หมู่ที่  ๘  บ้านทุ่งใหญ่  ต.นาทอน  อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย  ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งใหญ่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งใหญ่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า