ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านซอย ๘ (สถานีฯ) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนิการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จำนวน ๓-๐-๐๐ ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านซอย ๘ (สถานีฯ) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย  ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านซอย ๘ (สถานีฯ) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านซอย ๘ (สถานีฯ) ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล