ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กค 9866 สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้างค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กค 9866 สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กค 9866 สตูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กค 9866 สตูล