รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม
รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ประจำงวด  3  ประจำปี  2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม  ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 1/5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม  ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 2/5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม  ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 3/5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม  ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 4/5
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม  ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 5/5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 1/5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 2/5
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 3/5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 4/5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 5/5