ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)  จำนวน  15  ตัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)  ดังกล่าว  ได้ผู้ขายที่ได้รับการคััดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) หจก.ชัยชนะเกษตรประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) หจก.ชัยชนะเกษตร