ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก นายหมาดดม หมีดนุ้ย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก นายหมาดดม หมีดนุ้ย

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ปีงบประมาณ  2561 ในพื้นที่  หมู่ทีี่  6  บ้านพรุต้นอ้อ  ตำบลท่าเรือ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตุล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก นายหมาดดม หมีดนุ้ยประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก นายหมาดดม หมีดนุ้ย