ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายพร้อมขนส่ง ในพื้นที่ ม.8 บ้านทุ่งใหญ่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายพร้อมขนส่ง  ปีงบประมาณ 2561  ในพื้นที่  หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งใหญ่  ตำบลนาทอน  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  จำนวน  600,000 กล้า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาขุดแยกหญ่าแฝกเพื่อแจกจ่ายพร้อมขนส่ง  ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพ่อแจกจ่ายพร้อมขนส่ง ในพื้นที่ ม.8 บ้านทุ่งใหญ่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้าประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพ่อแจกจ่ายพร้อมขนส่ง ในพื้นที่ ม.8 บ้านทุ่งใหญ่ ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า