รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม  รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ประจำงวด  4  ประจำปี  2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม ประจำงวด 4 ประจำปี 2561