ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 นั้น
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างพืชปุ๋ยสด1ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างพืชปุ๋ยสด2ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างพืชปุ๋ยสด