ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ กข 2677 สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  ดดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ซ่อมรถยนต์ กข 2677 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่ บริษัท สตูล จ.วินิต จำกัดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ กข 2677 สตูลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ กข 2677 สตูล