เดือน: พฤษภาคม 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์โฟมบอร์ด

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง พิมพ์สติกเกอร์โฟมบอร์ดเพื่อใช้จัดนิทรรศการ  งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดสระน้ำ ความจุ 29,000 ลบ.ม. แบบเลขที่ 09461 น. โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ  จ้างก่อสร้างขุดสระน้ำ  ความจุ 29,000 ลบ.ม.  แบบเลขที่ 09461 น.  โดยวิธีคัดเลือกนั้น

สระน้ำ  บ่อน้ำ(30.22.22.05) จำนวน 1 แห่ง  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  หจก.ธรรมเพชรการก่อสร้าง(ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิน 1,420,000,.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง (เพิ่มเติม…)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขุดสระน้ำความจุ 29,000 ลบ.ม

ตามพระราชบัญญัติกาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017