เดือน: พฤษภาคม 2018

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขุดสระน้ำความจุ 29,000 ลบ.ม

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐตามทีี่กรมบัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ (เพิ่มเติม…)

รายละเอียดเงินประกันสัญญา (2112010199) สพข.12/สพด.สตูล ประจำเดือนเมษายน 2561

สพข.12/สพด.สตูล
รายละเอียดเงินประกันสัญญา (2112010199)
ประจำเดือนเมษายน 2561

รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญาเ ประจำเดือนเมษายน61รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญาเ ประจำเดือนเมษายน61

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน
รหัสหน่วยงาน  0708  กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ประจำงวด  7  ประจำปี  2561 (เพิ่มเติม…)

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017