ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กค 3686 สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กค 3686 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กค 3686 สตูล ประกาศ15พค61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ กค 3686 สตูล