ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จำนวน 15-0-00 ไร่ พิกัด E 600873 N 753746 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ได้แก่ นายศักดา รัตนบุรินทร์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)