ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายพร้อมขนส่ง

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายพร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พิกัด E 584515 N 772500 จำนวน 400,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายพร้อมขนส่ง ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ได้แก่ นายศักดา รัตนบุรินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายพร้อมขนส่ง ศักดา รัตนบุรินทร์ ประกาศ7มิย61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายพร้อมขนส่ง ศักดา รัตนบุรินทร์ ประกาศ7มิย61